Adresy © Bratislavský samosprávny kraj podla zmluvy č. 026 041 0112

Uličná sieť © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves

Zimná údržba: chodníky © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2016

Zimná údržba: schody © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2016

Zimná údržba: cesty © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2016

Parkovacie miesta ZŤP © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Svojpomocné parkovacie miesta © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Vyhradené parkovacie miesta pre fyzické osoby © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Vyhradené parkovacie miesta pre právnické osoby © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Rezidenčná parkovacia zóna Silvánska © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Rezidenčná parkovacia zóna Veternicová © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Detské ihriská © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Schody © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

ParcelyE © Geografický a kartografický ústav Bratislava, 2017

ParcelyC © Geografický a kartografický ústav Bratislava, 2017

Hranica katastrálneho územia © Geografický a kartografický ústav Bratislava, 2017

Lavičky © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Fontány © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Malé koše © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Košie na psie exkrementy © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Pieskoviská © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Veľké koše © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Psi © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Plochy kosené MČ KV © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Výsadba v MČ Karlova Ves © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Kontrola parkovania © Mestská časť Bratislava-Karlova Ves 2017

Chodníky - Magistrát © Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy 2021

Cesty - Magistrát © Magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy 2021

Ortofotomapa © SURVEYE,s.r.o.,EUROSENSE,s.r.o., 2016

Stavby © Bratislavský samosprávny kraj podla zmluvy č. 026 041 0112

Ortofomapu dodal SURVEYE, s.r.o., Ortofotomapa © EUROSENSE,s.r.o., 2003, 2007, 2010, 2013"
"Historická ortofotomapa © EUROSENSE, s.r.o a GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., 1949"
"Historické LMS © Topografický ústav Banská Bystrica"

© Openlayers

údaje v kategórii Doprava neslúžia k právnym úkonom